fbpx

Algemene voorwaarden E-Volt Isolatietechniek B.V.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Koper: de natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst tot koop en/of installatie is aangegaan of aan wie een aanbod is gedaan voor Isolatiewerk.

Meer- en minderwerk: door de Koper gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen Isolatiewerk die kunnen leiden tot verhoging of verlaging van de overeengekomen prijs.

Opties: aanvullende producten en/of diensten zoals overeengekomen in de offerte of, indien van toepassing, bij het Isolatiewerk.

E-Volt Isolatietechniek B.V. : E-Volt Isolatietechniek B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92271588, handelend onder de merknaam “De Vries Isolatietechniek” zijnde een onderneming die bedrijfsmatig Isolatiewerk verkoopt, aanlegt, installeert, onderhoudt en/of repareert. Opdrachtnemer kan voor de uitvoering van deze overeenkomst gebruik maken van derden voor uitvoering van werkzaamheden en van derde leveranciers voor de levering van goederen.

Isolatiewerk: het totaal van de tussen de Koper en E-Volt Isolatietechniek B.V. overeengekomen werkzaamheden en/of te leveren materialen.

Artikel 2 – Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het tussen een Koper en E-Volt Isolatietechniek B.V. overeengekomen Isolatiewerk waaronder inbegrepen een daartoe strekkend aanbod.

Artikel 3 – Aanbod, offerte en/of Koop

 1. De offerte is geldig tot 30 dagen na dagtekening van de Het aanbod voor Isolatiewerk, wordt schriftelijk (per e-mail wordt ook gezien als schriftelijk) gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, dat voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken.
 3. De offerte wordt opgemaakt op basis van een indicatieve Indien de Koper een offerte wil op basis van een endoscopisch onderzoek, dient daarvoor apart opdracht voor te worden gegeven. Aan een endoscopisch onderzoek zijn extra kosten verbonden, deze kosten worden altijd separaat vermeld op de offerte en/of opdrachtbevestiging
 4. Het aanbod omvat een omschrijving van het te verrichten Isolatiewerk en de te leveren materialen, voor zover bekend bij E-Volt Isolatietechniek B.V. voor het opmaken van het aanbod, dat voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken.
 5. Tenzij anders vermeld en/of overeengekomen zijn de opgegeven prijzen; — gebaseerd op de tijdens de offerte c.q. orderdatum geldende hoogte van de kostprijzen zoals inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten en alle andere kosten: gebaseerd op levering af magazijn of andere opslagplaats;
  1. inclusief BTW en andere belastingen, heffingen en rechten;
  2. gebaseerd op standaarduitvoering;
  3. voor spouwmuurisolatie gebaseerd op maximaal 6 cm spouw breedte;
  4. gebaseerd op uitvoering middels standaard klimwerk, te weten met een
 6. Levertijden in het aanbod zijn indicatief en kunnen en geven Koper bij overschrijding, mits tijdig gemeld door E-Volt Isolatietechniek B.V., geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij dit niet redelijk is voor Koper. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Een mondelinge toezegging van de adviseur of medewerker van E-Volt Isolatietechniek B.V., maakt geen onderdeel uit van het aanbod indien deze niet schriftelijk door E-Volt Isolatietechniek B.V. is bevestigd.
 7. Alle in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief

Artikel 4 – Totstandkoming en vorm

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Koper. De aanvaarding geschiedt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg.
 2. Elke overeenkomst wordt uitsluitend aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Koper – ter beoordeling van E-Volt Isolatietechniek B.V. – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. E-Volt Isolatietechniek B.V. kan hiervoor zekerheid in de vorm van een aanbetaling vragen aan de Koper. Bij annulering door de Koper na 14 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de opdracht zal 10% van het offertebedrag bij Koper in rekening worden Bij annulering door Koper binnen 2 werkdagen voor de geplande uitvoering zal 50% van het offertebedrag bij Koper in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Verplichtingen van E-Volt Isolatietechniek B.V.

 1. E-Volt Isolatietechniek B.V. zal het Isolatiewerk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst De werkzaamheden worden verricht op reguliere werkdagen en binnen de normale werktijden van E-Volt Isolatietechniek B.V., tenzij anders overeengekomen.
 2. E-Volt Isolatietechniek B.V. neemt bij de uitvoering van het Isolatiewerk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het Isolatiewerk.
 3. E-Volt Isolatietechniek B.V. is verplicht de Koper te wijzen op:
  1. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  2. onjuistheden in de door de Koper verlangde constructies en werkwijzen;
  3. kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waar aan het Isolatiewerk wordt verricht;
  4. gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Koper ter beschikking zijn gesteld;
  5. onjuistheden in de door of namens de Koper verstrekte
 4. E-Volt Isolatietechniek B.V. is aansprakelijk voor schade, tenzij deze haar niet kan worden toegerekend, tot maximaal € 000 per gebeurtenis. De aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt uitgesloten. Evenmin is E-Volt Isolatietechniek B.V. aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, vervuiling van binnenleidingen, of leiding lekkage, of storingen in het water-, gas- of elektriciteitsnet, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 5. Voor vochtdoorslag ontstaan na Isolatiewerk op grond van vervuiling of andere obstakels in de spouwmuur wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij er sprake is van opzet of grove Indien Koper door E-Volt Isolatietechniek B.V. een endoscopisch onderzoek heeft laten uitvoeren, garandeert E-Volt Isolatietechniek B.V. de afwezigheid van dergelijke obstakels in spouwmuren.

Artikel 6 – Verplichtingen van de Koper

 1. De Koper stelt E-Volt Isolatietechniek B.V. in de gelegenheid het Isolatiewerk te Daartoe dienen in ieder geval de volgende verplichtingen nagekomen te worden:
  1. E-Volt Isolatietechniek B.V. in staat te stellen het Isolatiewerk naar behoren en zonder vertraging uit te kunnen laten voeren c.q. E-Volt Isolatietechniek B.V. onbelemmerde toegang tot het werk te verschaffen, hieronder wordt mede verstaan het verwijderen van alle obstakels tot 3 meter uit de gevel, het vastzetten van voorwerpen in de woning;
  2. E-Volt Isolatietechniek B.V. de nodige brandstoffen en hulpmaterialen zoals gas, water, elektriciteit te verschaffen, voor rekening van de Koper;
  3. het tijdig aanvragen en/of betalen van de nodige goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen);
  4. zo nodig zorg te dragen voor opslagruimte voor materiaal
  5. er voor zorg te dragen dat de goederen en objecten in de omgeving waarop geen neerslag of vervuiling mag komen, verwijderd / vastgezet of voldoende afgedekt of afgeplakt worden, Koper dient zelf toezicht te houden op de naleving hiervan en vrijwaart E-Volt Isolatietechniek B.V. voor aanspraken hiervoor door derden;
  6. alle ruimtes geschikt te maken ten behoeve van de uitvoering van het Isolatiewerk, waaronder begrepen het afdoende en tijdig afdichten, zowel binnen als buiten, van naden en kieren;
  7. verschaffen van alle overige gegevens welke noodzakelijk zijn voor een goede voortgang van het Isolatiewerk, alsook het beschikbaar stellen voor aanvang van de werkzaamheden van een gedetailleerde leidingverloop tekening. Indien deze niet aanwezig is voor aanvang van de werkzaamheden worden (boor)werkzaamheden uitgevoerd voor rekening en risico van Koper;
  8. voldoende adequate voorzieningen te hebben om gas, water en elektriciteit naar de woning indien noodzakelijk terstond te kunnen afsluiten.
 2. De Koper zorgt ervoor dat E-Volt Isolatietechniek B.V. tijdig kan beschikken over de voor het Isolatiewerk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door de Koper voor het Isolatiewerk te verschaffen gegevens. E-Volt Isolatietechniek B.V. geeft hiervoor aanwijzingen op haar vakgebied.
 3. Koper dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het Isolatiewerk van E-Volt Isolatietechniek B.V. behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Isolatiewerk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Koper E-Volt Isolatietechniek B.V. hiervan tijdig in kennis te stellen.
 4. Indien de aanvang van het Isolatiewerk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het vorige lid, of door omstandigheden waarvoor de Koper verantwoordelijk is, dient de Koper de daarmee voor E-Volt Isolatietechniek B.V. verband houdende schade te vergoeden indien deze de Koper kan worden toegerekend.
 5. De Koper draagt het risico voor (schade veroorzaakt door):
 6. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 7. onjuistheden in de door de Koper verlangde constructies en werkwijzen;
 8. gebreken of niet als standaard aan te merken constructies aan, op, of in de (on)roerende zaak waaraan het Isolatiewerk wordt verricht;
 9. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Koper ter beschikking zijn gesteld;
 10. onjuistheden in de door of namens Koper verstrekte gegevens; een en ander met in acht neming van artikel 7 lid 1;
 11. oorzaken waarbij buiten de schuld van E-Volt Isolatietechniek B.V., het isolatiewerk dient te worden gewijzigd, dan wel niet normaal en zonder onderbreking uitgevoerd kan
 12. overheidsvoorschriften, welke ten tijde van het afsluiten de overeenkomst De Vries- Isolatietechniek niet van kracht waren en niet bekend konden zijn, van kracht worden;
 13. noodzakelijk bouwfysisch onderzoek naar de constructie (behoudens in geval Koper aan opdrachtnemer een aparte schriftelijke opdracht tot het uitvoeren van endoscopisch onderzoek heeft gegeven).

Artikel 7 – Vertraging bij aanvang of voortzetting van het Isolatiewerk

 1. Indien E-Volt Isolatietechniek B.V. haar verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het Isolatiewerk niet nakomt, kan de Koper E-Volt Isolatietechniek B.V. schriftelijk sommeren zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het Isolatiewerk voort te De Koper wijst er daarbij op dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien E-Volt Isolatietechniek B.V. 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De Koper is in dat geval bevoegd het Isolatiewerk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten.
 2. De Koper heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het Isolatiewerk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De Koper mag dit verrekenen met hetgeen hij nog aan E-Volt Isolatietechniek B.V. verschuldigd is.

Artikel 8 — Beëindiging van het Isolatiewerk in onvoltooide staat

 1. De Koper kan de uitvoering van het Isolatiewerk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.
 2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het Isolatiewerk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.
 3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is E-Volt Isolatietechniek B.V. verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.
 4. De Koper zal E-Volt Isolatietechniek B.V. de haar toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde alsmede de niet gemaakte
 5. Indien een prijsvorming methode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de Koper aan E-Volt Isolatietechniek B.V. de door E-Volt Isolatietechniek B.V. aan het Isolatiewerk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die E-Volt Isolatietechniek B.V. over het gehele Isolatiewerk zou hebben genoten.

Artikel 9- Meer- en minderwerk

 1. De Koper heeft het recht Meer- en minderwerk op te dragen mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dat 10% van de aanneemsom q. richtprijs. Dit dient schriftelijk overeengekomen te worden. In geval van minderwerk wordt aan Koper een redelijke vergoeding in rekening gebracht voor het door Koper geleden verlies, waarvan de hoogte afhankelijk is van de omvang van het minderwerk. De vergoeding zal niet meer bedragen dan 20% van de minderprijs. Bij annulering van het werk gelden de bepalingen zoals weergegeven in artikel 4.3.

Artikel 10 – Onvoorziene omstandigheden

 1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet E-Volt Isolatietechniek B.V. hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Koper.
 2. Indien E-Volt Isolatietechniek B.V. de Koper niet kan bereiken, dient zij het Isolatiewerk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen
 3. Eventuele extra kosten die E-Volt Isolatietechniek B.V. moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de Koper worden vergoed.
 4. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het Isolatiewerk bepalen.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Wordt de uitvoering van het Isolatiewerk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het Isolatiewerk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

Artikel 12 – Oplevering

 1. Het Isolatiewerk is opgeleverd wanneer E-Volt Isolatietechniek B.V. aan de Koper heeft medegedeeld dat het voltooid is en deze het Isolatiewerk heeft aanvaard.
 2. Het Isolatiewerk wordt als opgeleverd beschouwd:
  1. hetzij wanneer uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat de Koper van E-Volt Isolatietechniek B.V. de mededeling heeft ontvangen dat het Isolatiewerk is voltooid en de Koper heeft nagelaten het Isolatiewerk binnen die termijn te aanvaarden;
  2. hetzij wanneer de Koper de Installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door in gebruik neming van een gedeelte van het Isolatiewerk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruik neming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.
 3. Bij overschrijding van een vast overeengekomen opleveringsdatum is E-Volt Isolatietechniek B.V. verplicht de door de Koper hierdoor geleden schade te vergoeden.
 4. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het Isolatiewerk op of omstreeks deze datum opgeleverd. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk aangegeven wordt dat iedere, door E-Volt Isolatietechniek B.V. vermelde, opleveringsdatum(s) aangemerkt worden als zijnde een vermoedelijke datum van oplevering.
 5. Als Koper niet tevreden is over de oplevering van het Isolatiewerk of anderszins ontevreden is over de dienstverlening van E-Volt Isolatietechniek B.V., dient hij/zij hiervoor het klachtenformulier op de website (www.nl/klacht) te worden ingevuld, alvorens deze klacht door E-Volt Isolatietechniek B.V. in behandeling kan worden genomen.

Artikel 13 – Garantie

 1. Toepasselijkheid: Deze garantie geldt voor producten en diensten geleverd binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te onderzoeken of het product voldoet aan de vereisten aldaar en of het geschikt is voor gebruik. In dat geval kan E-Volt Isolatietechniek B.V. specifieke voorwaarden en garantiebepalingen stellen voor de geleverde producten en diensten.
 2. Garantieperiode: De opdrachtgever heeft recht op een garantie van vijftien (15) jaar na afronding van de werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of de aard van het geleverde anders doet vermoeden.
 3. Derde partijen: Als de garantie een product betreft dat door een derde is vervaardigd, is de garantie beperkt tot die van de oorspronkelijke fabrikant.
 4. Uitsluiting van kleine gebreken: Kleine gebreken die de bruikbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid of het uiterlijk van het geleverde niet beïnvloeden, vallen buiten de garantie.
 5. Uitsluiting van garantie: De garantie is niet van toepassing op schade: a. Door onvoldoende ventilatie in de geïsoleerde ruimte. b. Die niet het gevolg is van materiaal- of montagefouten door E-Volt Isolatietechniek B.V.. c. Door externe factoren, wijzigingen, reparaties of werkzaamheden uitgevoerd door derden. d. Door onjuiste metsel- of kitwerkzaamheden, uitgevoerd door derden. e. Ontstaan door onjuist gebruik, opslag, onderhoud of aanpassingen zonder schriftelijke toestemming van E-Volt Isolatietechniek B.V., zoals het aanbrengen van wijzigingen of bevestigen van andere zaken aan het product.
 6. Onderzoeksplicht: De opdrachtgever is verplicht direct na levering of afronding van de werkzaamheden de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde te controleren. Zichtbare gebreken moeten binnen zeven dagen na levering schriftelijk worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen veertien dagen na levering schriftelijk worden gemeld. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten, zodat E-Volt Isolatietechniek B.V. dit adequaat kan beoordelen. Te late melding kan leiden tot vermindering of verval van garantie.
 7. Schaderegeling: Schade die onder deze garantie valt, zal E-Volt Isolatietechniek B.V. naar eigen goeddunken herstellen of vervangen.

Artikel 14 – Vooruitbetaling/zekerheid

 1. E-Volt Isolatietechniek B.V. is gerechtigd om bij het sluiten van een overeenkomst boven € 500,00, vooruitbetaling te verlangen.
 2. E-Volt Isolatietechniek B.V. kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de
 3. Na het sluiten van de overeenkomst kan E-Volt Isolatietechniek B.V. zekerheid bedingen indien zij goede grond heeft te vrezen dat de Koper zijn betalingsverplichtingen niet zal Indien en zolang de Koper in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is E-Volt Isolatietechniek B.V. gerechtigd de uitvoering van het Isolatiewerk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

Artikel 15 – De eindafrekening

 1. Nadat het Isolatiewerk is gedaan stuurt E-Volt Isolatietechniek B.V. de factuur naar E-Volt Isolatietechniek B.V. kan de factuur ook direct nadat het Isolatiewerk is gedaan de factuur overhandigen.
 2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en het eventueel opgedragen Meer- en minderwerk.
 3. Noemt E-Volt Isolatietechniek B.V. een richtprijs dan mag deze richtprijs in beginsel met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door meerwerk. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken. Hetzelfde geldt wanneer de richtprijs mondeling is overeengekomen.

Artikel 16 – Niet nakomen betalingsverplichting

 1. Indien de Koper niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht, zonder verdere ingebrekestelling, in verzuim te verkeren. Niettemin zendt E-Volt Isolatietechniek B.V. na het verstrijken van de betalingsdatum een betalingsherinnering, waarin zij de Koper op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
 2. Over de betaling die niet tijdig is verricht kan E-Volt Isolatietechniek B.V. rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge Artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. E-Volt Isolatietechniek B.V. is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde Indien E-Volt Isolatietechniek B.V. hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Koper.
 4. E-Volt Isolatietechniek B.V. blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de Koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. Indien E-Volt Isolatietechniek B.V. een door haar aan de Koper verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, kan de Koper E-Volt Isolatietechniek B.V. per brief wijzen op haar Indien E-Volt Isolatietechniek B.V. niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt zij geacht in verzuim te verkeren.
 6. Koper kan over de in lid 5 genoemde betaling rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de in lid 5 genoemde termijn van 14 dagen tot de dag van ontvangst van de verschuldigde betaling of Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge Artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
 7. Koper is na de in lid 5 genoemde termijn van 14 dagen bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag.

Artikel 17 – Opschorting van betaling

 1. Indien het opgeleverde Isolatiewerk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de Koper het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
 2. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft E-Volt Isolatietechniek B.V. het recht de in Artikel 15 lid 2 bedoelde rente in rekening te brengen over het te veel opgeschorte bedrag.

Artikel 18 – Geschillen

 1. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van en onder deze Algemene Voorwaarden vallende rechtsverhouding, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de Nederlands bevoegde rechter . Deze zal een voor E-Volt Isolatietechniek B.V. bindende uitspraak doen.

Artikel 19 – Toepasselijk recht

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze Algemene Voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld.

Artikel 20 — Slotbepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende voorwaarden.
 2. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden Koop en Installatie Isolatie”.
 3. Deze Algemene Voorwaarden liggen bij E-Volt Isolatietechniek B.V. ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos
 4. Het contract blijft van kracht indien de rechtsvorm van E-Volt Isolatietechniek B.V. wordt omgezet in een andere of indien E-Volt Isolatietechniek B.V. haar onderneming of een deel daarvan
 5. In geval van tegenstrijdigheid tussen het in de offerte dan wel overeenkomst en het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, prevaleert het in de offerte dan wel overeenkomst bepaalde.

Direct een offerte

Laat je gegevens achter en we gaan direct aan de slag met jouw offerte!

Plan direct een afspraak met één van onze adviseurs

Advies over een specifieke oplossing? Geef dit aan in de afspraak, dan koppelen we je direct aan de juiste adviseur.

Hidden

Volgende stappen: een e-mail add-on synchroniseren

Om het meeste uit je formulier te halen, raden wij je aan dit formulier te synchroniseren met een e-mail add-on. Voor meer informatie over je e-mail add-on opties, bezoek de volgende pagina: (https://www.gravityforms.com/the-8-best-email-plugins-for-wordpress-in-2020). Belangrijk: verwijder deze tip voordat je het formulier publiceert.
Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Adres(Vereist)
Selecteer de dienst(en) die je nodig hebt...(Vereist)